• Strategisch Plan

  lorem ipsum etc.

 • Statuten

  NAAM, ZETEL EN DUUR

  Artikel 1

  • De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG).
  • De vereniging is gevestigd te ‘s-Hertogenbosch
  • De vereniging is opgericht op 24 juli 2015 en is voor onbepaalde tijd aangegaan.

   

  DOEL

  Artikel 2

  De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de kwaliteit van de ziekenhuisgeneeskunde door het bevorderen van de kennis, vaardigheden en attitude noodzakelijk voor een goede basiszorg in het ziekenhuis met een duidelijk accent op patiëntveiligheid en kwaliteitszorg, het bevorderen van de opleiding en nascholing van degenen die werkzaam zijn in de ziekenhuisgeneeskunde en het behartigen van de maatschappelijke belangen van hen die dit deel van de geneeskundige praktijk beoefenen.

   

  MIDDELEN

  Artikel 3

  De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • het houden van bijeenkomsten;
  • het in leven roepen van geëigende commissies
  • het samenwerken met andere verenigingen en organisaties;
  • het uitgeven van publicaties;
  • het beoefenen en bevorderen van alles, wat met de doelstellingen van de vereniging in overeenstemming is.

   

  LEDEN

  Artikel 4

  • De vereniging kent:

      a. gewone leden;

      b. buitengewone leden;

      c. ereleden;

      d. niet praktiserende leden.

  • Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen zijnde artsen die in het register van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) zijn ingeschreven als ziekenhuisarts KNMG, alsmede alle arts-assistenten, die in opleiding zijn in de ziekenhuisgeneeskunde.
  • Buitengewone leden kunnen zijn zij die niet voor een gewoon lidmaatschap in aanmerking kunnen komen maar die als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn aangenomen.
  • Ereleden zijn zij, die als zodanig door het bestuur worden benoemd.
  • Niet praktiserende leden zijn artsen die de ziekenhuisgeneeskunde niet meer of niet in voldoende omvang uitoefenen.


  Artikel 5

  • Om gewoon lid of buitengewoon lid van de vereniging te worden, dient men zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur onder vermelding van de gegevens vermeld in artikel 4 lid 2 en 3.
  • Na aanmelding beslist het bestuur voorlopig op het verzoek.
  • Tot de definitieve toelating als gewoon lid of buitengewoon lid wordt besloten door de algemene ledenvergadering.


  Artikel 6

  De arts assistenten die lid van de vereniging zijn, zijn georganiseerd in een Juniorafdeling, waarvoor bij huishoudelijk reglement van de junior vereniging nadere regels zijn gesteld.


  Artikel 7

  • Het lidmaatschap van de vereniging eindigt
  1. door overlijden van het lid;
  2. door schriftelijke opzegging door het lid; Het lidmaatschap eindigt tegen het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd mits de opzegging ten minste twee maanden voor het einde van dat boekjaar is gedaan; anders eindigt het tegen het einde van het volgend boekjaar. Het bestuur kan dispensatie geven voor de termijn van twee maanden.
  3. door schriftelijke opzegging namens de vereniging; Deze opzegging kan door het bestuur gedaan worden, wanneer een lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand,  niet (meer) voldoet aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld en bovendien wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  4. door ontzetting; Ontzetting geschiedt door een besluit van het bestuur, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is, met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen (naar boven af te ronden). Ontzetting kan op voorstel van het bestuur of ten minste vijf gewone leden, indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De betrokkene is bevoegd binnen een (1) maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
  5. door royement wegens wanbetaling; Dit kan door het bestuur worden uitgesproken, indien een lid na daartoe te zijn aangemaand zijn/haar contributieverplichting binnen de gestelde periode niet nakomt gedurende twee achtereenvolgende jaren.
  • Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit met opgaaf van redenen.
  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie geven.

   

  GELDMIDDELEN

  Artikel 8

  • De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies;
  2. giften, erfstellingen, legaten;
  3. opbrengsten van vermogen;
  4. andere baten.
  • De jaarlijkse contributie van de leden wordt op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld.

   

  BESTUUR

  Artikel 9

  • Het bestuur van de vereniging dat door en uit de algemene vergadering wordt benoemd bestaat uit ten minste zeven leden. Het dagelijks bestuur wordt uit en door het bestuur samengesteld. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering steeds in functie benoemd voor een periode van drie jaar.
  • Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering treedt maximaal één/derde gedeelte van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal drie jaar.
  • Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het verlenen van voortijdig ontslag door de algemene vergadering;
  2. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  3. door bedanken.
  • Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger, in de functie die vacant komt. Een voorstel hiertoe wordt door het bestuur schriftelijk gedaan. Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen als de kandidatuur wordt gesteund door twintig gewone leden. 

   

  TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

  Artikel 10

  • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De doelstellingen vormen hiervoor de basis.
  • Het bestuur convoceert jaarlijks ten minste een algemene ledenvergadering.
  • Indien leden of groepen van leden zich tot het bestuur wenden met een schriftelijk verzoek om steun bij de behartiging van hun belangen als aangegeven in artikel 2, dient het bestuur zo mogelijk de gevraagde steun te verlenen.
  • Het bestuur kan een deel van zijn werkzaamheden delegeren aan andere, daartoe door de vereniging ingestelde commissies en /of werkgroepen en/of adviseurs en/of medewerkenden.
  • Het bestuur kan medewerkers in dienst nemen als hulp bij de uitvoering van zijn taak.
  • Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en bij staken der stemmen geeft de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de stem van zijn/haar plaatsvervanger, de doorslag.
  • Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering;

  - het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

  - het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor   een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

  • Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.

   

  VERTEGENWOORDIGING

  Artikel 11

  De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door het bestuur hetzij door de voorzitter en bij ontstentenis of belet door zijn/haar/hun plaatsvervanger(s). Het bestuur kan een lid of persoon in dienst van de vereniging benoemen om de vereniging extern te vertegenwoordigen zoals nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

   

  CONCILIUM ZIEKENHUISGENEESKUNDE

  Artikel 12

  • Aan het bestuur van de vereniging is een Concilium toegevoegd. De taak van het Concilium Ziekenhuisgeneeskunde is het bestuur te adviseren over de opleiding tot ziekenhuisarts. Daarnaast geeft het Concilium de vereniging raad aangaande het in leven roepen van geëigende commissies en het samenwerken met andere verenigingen en organisaties.
  • Het Concilium fungeert als Plenaire Visitatie Commissie van de Registratie Geneeskundig Specialismen en wordt als zodanig benoemd door RGS.


  Artikel 13

  De benoeming van de leden van het Concilium wordt bekrachtigd door de algemene ledenvergadering, nadat hiertoe een voorstel is gedaan door het bestuur het Concilium gehoord hebbende.

   

  ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Artikel 14

  • Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden.
  • Plaats en tijd van te houden vergaderingen worden vastgesteld door het bestuur. Een vergadering wordt bijeengeroepen minstens tien dagen tevoren per e-mail door de secretaris.
  • Algemene ledenvergaderingen moeten worden belegd wanneer ten minste twintig (of meer dan 50%) gewone leden hun verlangen daartoe schriftelijk aan het bestuur hebben kenbaar gemaakt. Het bestuur zal alsdan binnen vier weken deze vergaderingen doen houden op een plaats en tijd door het bestuur zelf te bepalen, geconvoceerd als eerder omschreven.
  • Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Alleen de gewone leden hebben stemrecht.
  • De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
  • Van het verhandelende in de ledenvergadering wordt door een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden zo spoedig mogelijk na de vergadering op de website van de vereniging geplaatst. Op de eerstvolgende vergadering worden de notulen ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd.
  • De ledenvergadering neemt het besluit tot dechargering van het bestuur.

   

  BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Artikel 15

  • Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
  • Ieder gewoon lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
  • Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen schriftelijk, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.
  • Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
  • Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen.
  • Bij staken van stemmen geeft de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid die van zijn/haar plaatsvervanger de doorslag.
  • Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.
  • Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd indien dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

   

  BOEKJAAR

  Artikel 16

  • Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de voorzitter en de penningmeester; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
  • Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een kascommissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
  • Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  • Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
  • Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

   

  STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

  Artikel 17

  • De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet ten minste vijf dagen voor de vergadering tot na de afloop van de vergaderdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.
  • Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  • De statutenwijziging treedt niet in werking, voordat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.


  Artikel 18

  • Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in artikel 17 leden 1 en 2 is bepaald, waarbij in de oproeping tot vergadering moet worden vermeld dat ontbinding wordt voorgesteld.
  • De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
  • Indien ten minste tien gewone leden tezamen zulks wensen, zullen zij bevoegd zijn de bezittingen van de vereniging te kopen tegen de waarde, welke daarvoor wordt vastgesteld op de wijze als door de wet is voorgeschreven voor verdeling van gemeenschappen.
  • Een na de vereffening eventueel resterend batig saldo zal ten goede komen aan een door de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen organisatie of instelling met een gelijksoortige of een zoveel mogelijk verwante doelstelling als in artikel 2 omschreven.
  • Het archief van de vereniging zal alsdan aan een door de ledenvergadering aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon ter bewaring gedurende 7 jaren worden aangeboden.

   

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  Artikel 19

  Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten

 • Solliciteren

  Solliciteren naar een opleidingsplaats?

  De opleiding tot ziekenhuisartsKNMG is sinds 2012 een medische vervolgopleiding. Gestationeerd in één van de opleidingsziekenhuizen volg je een driejarige opleiding. Je wordt begeleid door een multidisciplinair opleidingsteam en volgt daarnaast een intensief programma van cursorisch onderwijs. 

  Functiebeschrijving

  • Je levert zorg aan en bent eindverantwoordelijk voor de zorg aan klinische patiënten.
  • Je bent bij uitstek een teamspeler die zorg levert en coördineert.
  • Je werkt samen met andere medici, in het bijzonder specialisten ouderengeneeskunde en onderhoudt intensieve contacten met huisartsen.
  • Je werkt mede samen met verpleegkundig specialisten en physician assistants.
  • Je draagt in beleidsmatige zin bij aan veiligheid, kwaliteit en verantwoordingsplicht rondom klinische zorgprocessen.
  • Je verzorgt onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen en eventueel AIOS.

  Na afloop van de opleiding ben je ziekenhuisarts en kun je als zodanig aan de slag, danwel een rol spelen in de opleiding van jouw profielspecialisme. Ook doorgroei in ziekenhuismanagement is, gezien de aard van de verworvenheden, denkbaar.

  De opleiding

  In de opleiding zal veel aandacht worden besteed aan interne ziektebeelden, pre- en postoperatieve zorg en palliatieve zorg zoals pijnbestrijding. Veel aandacht zal er zijn voor de oudere patiënt, met een focus op comorbiditeit en polyfarmacie. Kennis van extramurale zorginstellingen zal moeten worden verworven om ook hier bruggen te kunnen slaan. Kernwoorden in de opleiding zullen zijn: kwaliteit, continuïteit en veiligheid.

  Structuur van de opleiding

  De opleiding tot ziekenhuisarts duurt drie jaar. De hoofdopleider is internist, de plaatsvervangend opleider anesthesioloog. De opleiding bestaat uit een basisjaar interne geneeskunde en stages op afdelingen heelkunde, neurologie en anesthesiologie. Stages in een verpleeghuis of bij een huisarts bieden de mogelijkheid om kennis ten aanzien van de continuïteit van de patiëntenzorg naar de 1e en 3e lijn te verbreden. In het laatste jaar zal een klinisch kwaliteitsproject moeten worden voltooid. Toetsing van de vereiste competentieontwikkeling vindt plaats in het opleidingsziekenhuis.

  Wat vragen wij

  • Je bent basisarts
  • Je bent in staat zorgvuldig te organiseren en plannen
  • Je bent in staat je in te leven in complexe problematiek
  • Je bent een doorzetter, neemt initiatieven en kunt goed samenwerken in teamverband
  • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel voor het werken in een organisatie

  Wat bieden wij

  Het betreft een aanstelling voor de duur van de opleiding. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de wettelijke arbeidsvoorwaarden van de instellingen, CAO-UMC of CAO Ziekenhuizen, afhankelijk van leeftijd en ervaring. De opleidingskosten worden volledig vergoed door de werkgever. De werktijden zijn conform de de AIOS-regeling 38 +10 uur.

  Aanvang opleiding

  Instroom in een van de opleidingshuizen in overleg. 

  Meer informatie

  Patricia Boshom, bureau VvZG |  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 38894345 of (073) 553 85 17

  Solliciteren

  Solliciteren kan bij elk van de 9 aangesloten ziekenhuizen (AmsterdamUMC locatie VU, CZE, JBZ, St Jansdal, Deventer Ziekenhuis, Haaglanden MC, LUMC, UMCU en het ETZ). Kijk op hun vacaturesites of solliciteer via de VvZG door je CV, motivatiebrief, 2 á 3 referenten, indien voorhanden een laatste cijferlijst en evt. voorkeur voor opleidingsziekenhuis (hier wordt indien mogelijk rekening mee gehouden) te sturen aan Patricia Boshom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Je ontvangt dan zsm een bevestiging van je sollicitatie

  Dit betreft een doorlopende vacature.

 • PR Team VvZG

  Whendy Luu, ZiekenhuisartsKNMG  JBZ

  Jessica Bakker, ZiekenhuisartsKNMG  HMC, bestuur VvZG

  Marloes Franken, verenigingsmanager VvZG

  Voor contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

 • Lidmaatschap

  Lid worden van de VvZG kan door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tesamen met een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier of het verzoek om u een factuur te sturen. 

  Contributie

  1.000,00 € voor ziekenhuisartsenKNMG

  500,00 € voor AIOS Ziekenhuisgeneeskunde 

  300,00 € voor buitengewone leden (opleiders/plv.opleiders/stagehouders etc.)

  Incasso

  De contributie wordt jaarlijks (vanaf 2025 in januari) aan de leden gefactureerd.

  * Deze originele factuur wordt slechts éénmaal verstrekt. De factuur kunt u gebruiken bij uw belastingopgave of als declaratie in het ziekenhuis.

 • Huishoudelijk reglement

   

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvZG  | herziene versie 3 november 2022

  Vereniging en bestuur

  De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de ziekenhuisgeneeskundige zorg door;

  1. het bevorderen van de kennis en vaardigheden bij de generalistische zorg voor de opgenomen patiënt in een ziekenhuis of zorginstelling
  2. het bevorderen van de opleiding en nascholing van degenen die werkzaam zijn in de ziekenhuisgeneeskunde praktijk;
  3. het bevorderen van onderzoek en innovatie;
  4. het behartigen van de maatschappelijke belangen van hen die dit deel van de geneeskundige praktijk beoefenen.

  Punten a tot en met d worden onder andere vormgegeven in het strategisch beleid welke tijdens de ALV wordt afgestemd met de leden.

  De vereniging heeft een bestuur en een dagelijks bestuur, beiden worden ondersteund door de verenigingsmanager.

  De voorzitter geeft leiding aan de vergadering van het bestuur, van het dagelijks bestuur en van de Algemene Leden Vergadering. Bij tijdelijke ontstentenis en bij tussentijds aftreden van de voorzitter neemt een ander lid van het dagelijks bestuur de taken van de voorzitter waar.

  Het dagelijks bestuur wordt uit en door het bestuur samengesteld en bestaat uit ten minste vier leden. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategisch beleid en de genomen besluiten, is bevoegd uitvoeringsbesluiten te nemen en lopende zaken af te handelen binnen de door het bestuur verschafte kaders.

  De leden van het bestuur, commissies en werkgroepen ontvangen geen vacatie gelden. Voor niet-digitale bestuursvergaderingen ontvangen zij een reiskostenvergoeding op basis van 2e klas treinvervoer, retour van huis naar de vergaderlocatie.

  Artikel 1a bestuur

  1. Het bestuur bestaat uit de leden dagelijks bestuur en voorzitters commissies, evenals een vertegenwoordiger van de aios en wordt ondersteund door de verenigingsmanager. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen, waarbij in geval van gelijk aantal stemmen de voorzitter beslissend is. In de overgangssituatie (zie artikel 1b, lid 8) van de voorzitter of diens plaatsvervanger besluit de nieuwe voorzitter of de nieuwe plaatsvervanger.

  Artikel 1b vacatures (dagelijks) bestuur

  1. De vacature in het dagelijks bestuur van voorzitter, penningmeester en secretaris wordt openbaar gemaakt voor de leden van de vereniging
  2. Bij een vacature voor de functie van voorzitter stelt het bestuur een selectiecommissie samen, waar in ieder geval de verenigingsmanager en ten minste één lid van het bestuur (niet zijnde de voorzitter) en één ander lid deel van uitmaken.
  3. Bij een vacature voor de functies van penningmeester en secretaris binnen het bestuur stelt het bestuur een selectiecommissie samen, waar in ieder geval de verenigingsmanager en ten minste één lid van het bestuur en één ander lid deel van uitmaken.
  4. De selectiecommissie beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten voor de vacante functie in het bestuur en draagt een opvolger voor aan het bestuur.
  5. Na een positief bestuursbesluit wordt het kandidaat-bestuurslid door het bestuur ter benoeming voorgedragen tijdens de algemene leden vergadering voor benoeming tot bestuurslid.
  6. De vacature in het bestuur voor de portefeuilles Kwaliteit, Concilium, Beroepsbelangen en Wetenschap wordt ingevuld door iemand uit de zittende commissie.
  7. Het zittende bestuurslid van de bovengenoemde commissies doet een oproep aan zittende commissieleden om zich kandidaat te stellen, als dit lid zijn positie in het bestuur wil opgeven. Hij/zij draagt deze persoon voor aan het bestuur, met het verzoek hiermee in te stemmen. Bij meerderheid van stemmen besluit het bestuur over dit lidmaatschap, en legt dit ter goedkeuring voor aan de ALV.
  8. Nieuwe bestuursleden kunnen met goedkeuring van het hele bestuur kiezen voor een inwerkperiode van 3-6 maanden. Het bestuurslid dat het nieuwe lid heeft ingewerkt treedt pas terug uit het bestuur na de vooraf afgestemde inwerkperiode.
  9. Bij de vacature voor verenigingsmanager selecteert het dagelijks bestuur in onderling overleg een geschikte kandidaat, naar aanleiding van het vooraf opgestelde profiel. Dit wordt niet voorgelegd aan de algemene leden vergadering, daar het voornamelijk gaat over diens kwalificaties en individuele contractuele afspraken.

  Artikel 1c dagelijks bestuur(hierna DB)

  1. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter concilium. In deze functie kan één van hen ook vicevoorzitter zijn. Het DB wordt ondersteund door een verenigingsmanager.
  2. De penningmeester voert in samenwerking met de verenigingsmanager het financiële beheer van de vereniging op een door het bestuur vast te stellen wijze. In overleg met het bestuur en in samenwerking met de verenigingsmanager stelt hij een begroting en een voorstel over de hoogte van de contributie op voor het volgende verenigingsjaar, welke tijdens de laatste algemene leden vergadering van het lopende jaar ter goedkeuring aan de leden moeten worden voorgelegd.

  Artikel 1d Raad van Advies

  1. Het bestuur heeft de mogelijkheid om vrijblijvend advies te vragen bij oud-bestuursleden en/of derden, indien zij hier behoefte aan hebben.
  2. Dit kan betrekking hebben op alle zaken en vindt plaats in overleg met het dagelijks bestuur

  Commissies

  Artikel 2a. aantal commissies

  De verenging kent momenteel 4 commissies, namelijk als beroepsbelangen, concilium, kwaliteit en wetenschap.

  Artikel 2b. samenstelling en werkwijze commissies

  1. Een commissielid moet lid van de vereniging zijn.
  2. Commissieleden treden na een zittingsduur van drie jaar af volgens een vastgesteld rooster. Zij zijn dan nog eenmaal voor een periode van drie jaar terstond herbenoembaar.
  3. Het lidmaatschap van commissieleden kan – bij wijze van uitzondering – worden verlengd indien bijzondere omstandigheden een dergelijke verlenging rechtvaardigen.
  4. Bij een nieuw in te stellen commissies worden de leden benoemd door het bestuur.
  5. Voor bestaande commissies worden de leden op voordracht van de commissie benoemt door het bestuur.
  6. De betreffende commissie draagt een kandidaat voor aan het bestuur voor de betreffende vacante functie van voorzitter. Na een positief bestuursbesluit wordt de opvolger door het bestuur ter benoeming voorgedragen tijdens de algemene leden vergadering.
  7. Het bestuur is bevoegd, ter behartiging van bepaalde belangen, commissies in het leven te roepen.
  8. Secretariële en facilitaire ondersteuning vindt plaats door en vanuit het bureau.
  9. Van commissieleden wordt verwacht dat zij zich actief inzetten en regelmatig aanwezig zijn bij commissievergaderingen. Onder “regelmatige aanwezigheid” wordt verstaan een aanwezigheid van ten minste 70 % bij vergaderingen of andere bijeenkomsten.
  10. De commissies brengen elke bestuursvergadering een update aan het bestuur en tenminste een keer jaar een schriftelijk verslag ter bespreking in de ALV.
  11. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en bij staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de stem van zijn/haar plaatsvervanger, de doorslag.
  12. Alle besluiten van commissies die direct of indirect het beleid van de vereniging betreffen, behoeven de goedkeuring door het bestuur.
  13. Commissies hebben geen eigen geldmiddelen. Activiteiten worden in overleg met de verenigingsmanager en penningmeester begroot binnen het budget van de vereniging. Financiële afspraken en/of contracten worden uitsluitend aangegaan door de verenigingsmanager in samenspraak met de penningmeester.
  14. Het is een commissie toegestaan om een reglement vast te stellen. Het reglement moet ter goedkeuring aan het bestuur van de vereniging worden voorgelegd. De kaders van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn uitgangspunt bij de beoordeling van het reglement door het bestuur.
  15. Commissies dienen 2 weken voorafgaand aan de algemene leden vergadering een jaarverslag in te dienen bij het bestuur.
  16. De notulen van commissievergaderingen worden in afschrift verzonden aan het bestuur en verenigingsmanager

  Bureau

  Artikel 3

  1. Het bureau, verenigingsmanager en managementassistente, ondersteunt het bestuur en het dagelijks bestuur bij de uitvoering van haar taken.
  2. Het bestuur is bevoegd ter behartiging van bepaalde belangen een verenigingsmanager te benoemen en taken aan hem/haar te delegeren. De verenigingsmanager is belast met de dagelijkse leiding van het bureau.
  3. De verenigingsmanager werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en dient verslag uit te brengen aan het bestuur. De verenigingsmanager heeft structureel overleg met de voorzitter, dagelijks bestuur en het bestuur.

  Werkgroepen

  Artikel 4

  1. Het (dagelijks) bestuur en de commissies zijn bevoegd voor de uitvoering van projecten werkgroepen op te richten.
  2. Het bestuur of de commissie geeft de werkgroep een specifieke opdracht voor een bepaalde periode.
  3. De benoeming van de leden vindt plaats door het bestuur van de betreffende commissie.
  4. De werkgroepen brengen verslag uit van hun werkzaamheden aan de betreffende commissie.
  5. Alle besluiten van werkgroepen die direct of indirect het beleid van de vereniging betreffen, behoeven de goedkeuring door het bestuur.

  Externe vertegenwoordiging

  Artikel 5

  1. Een lid kan slechts krachtens een daartoe strekkende benoeming door het bestuur de vereniging extern vertegenwoordigen.
  2. Een lid dat de vereniging vertegenwoordigt in organen buiten de vereniging wordt geacht regelmatig verslag uit te brengen aan het bestuur of de betreffende commissie.
  3. Leden worden geacht geen externe contacten namens de vereniging aan te gaan die de belangen van de vereniging en/of haar leden zouden kunnen schaden.
  4. Het bestuur kan een procedure vaststellen voor vertegenwoordiging van de vereniging door leden in organen buiten de vereniging.
  5. Bij contact met media (kranten/televisie/ of publicaties op internet of wetenschappelijke tijdschriften), wordt leden gevraagd tijdig het bestuur of bureau op de hoogte te stellen om het bureau/bestuur de gelegenheid te bieden om eventueel een persbericht op te stellen of anderszins te kunnen reageren en voor archivering.

  Contributie

  Artikel 6

  1. De keuze voor lidmaatschap is vrijwillig. De vereniging is er voor de belangen van de ziekenhuisartsen; solidair zijn met collegae is belangrijk en bovendien werkt de vereniging aan de opbouw van en een krachtige positionering van het vak Ziekenhuisgeneeskunde. Kiest men ervoor geen lid te worden dan is er bij toekomstige problemen geen hulp vanuit de vereniging, geen kortingen op bijeenkomsten c.q. symposia en geen informatie over de stand van zaken ten aanzien van ontwikkelingen in het vak.
  2. Leden van de VvZG kunnen rekenen op ondersteuning van het bureau. Het bureau stelt alle onderwijsdata vast en communiceert deze met de leden, zorgt voor verspreiding van materialen, onderwijsmateriaal en certificaten. Bovendien is het bureau een vraagbaak voor vele issues. Ook beheert het bureau de website van de VvZG waartoe men als lid toegang krijgt tot een besloten gedeelte waar men informatie en downloads kan vinden.
  3. De contributie wordt elk jaar medio november worden geïnd voor het betreffende jaar.
  4. De leden zijn niet verplicht een machtiging af te geven voor een automatische incasso. Indien zij een factuur prefereren kan men dit aangeven aan het bureau. Er zal dan een digitale factuur toegestuurd worden. Overigens ontvangen alle leden een factuur voor zijn/haar boekhouding.
  5. Wanneer men de contributie niet tijdig voldoet zal het bureau een herinnering sturen. Het bureau zal de incasso uit handen geven wanneer de contributie niet tijdig betaald wordt en de kosten hiervan verhalen op de contribuant.
  6. Indien het lidmaatschap vóór 1 juli van het betreffende jaar is opgezegd, is er geen contributie verschuldigd. Bij opzegging ná 1 juli zal de volledige contributie in rekening worden gebracht.

  Slotbepalingen

  Artikel 7

  1. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

  2.      Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement worden geregeld zoals in de statuten vermeld.

 • Ereleden

  lorem ipsum etc.

 • Concilium VvZG

   Voorzitter:

  mw. drs. M. (Margot) van Ingen, voorzitter Concilium / opleider en ziekenhuisartsKNMG JBZ 

  Leden:

  mw. M. (Marloes) Franken, verenigingsmanager VvZG 

  mw. dr. E.C. (Eveline) Besselaar, opleider/internist CZE

  dhr. drs. J. (Jos) Kooter, opleider/internist AmsterdamUMC loc. VU

  mw. dr. H. (Hanneke) Bouwsma, opleider/internist LUMC

  mw. drs. R. (Robinia) Schiphuis , opleider/ziekenhuisarts Deventer Ziekenhuis

  dhr. dr. K.W. (Kwok Wai) Mui, opleider/internist St. Jansdal

  mw. dr. T. (Tatiana) Mudrikova, opleider/internist UMCU

  mw.. dr. M. (Mathilde) Bruins Slot - Steenks, opleider/internist ETZ

  mw. drs. E. (Esmée) Beers-Vural, plv.opleider/ziekenhuisartsKNMG AmsterdamUMC loc. VU

  dhr. dr. D. (David) Borst, ziekenhuisartsKNMG Bernhoven

  Mw. dr. M. (Michelle) Kint, ziekenhuisartsKNMG AvL, agendalid RGS, docent Kwaliteit & Patiëntveiligheid

  mw. P. (Patricia) Boshom-Copray, bureau VvZG | contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

   

   

   

   

 • Commissie Wetenschap & Innovatie

  Commissieleden:

  (VZ) Esmée Beers-Vural, ZiekenhuisartsKNMG Amsterdam UMC loc. VU 

  Marjolein Willems, ZiekenhuisartsKNMG JBZ

  Julia Mangione,  ZiekenhuisartsKNMG LUMC

  Emmy Janssen, ZiekenhuisartsKNMG JBZ

  Sietse Wieringa, ZiekenhuisartsKNMG

  Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Artikelen:

  Tips & Tricks voor een veilige start van je meesterstuk

   

   

 • Commissie Onderwijs

  Zie ook Concilium.

  Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden.

  Klik hier voor het VvZG Privacy Statement.

  Klik hier voor onze klachtenprocedure.

 • Commissie Kwaliteit & Patiëntveiligheid

  Commissieleden:

  Lisa Tang, ziekenhuisartsKNMG JBZ

  Renske Labordus, ziekenhuisartsKNMG JBZ

  Sharon van Straten, ziekenhuisartsKNMG St Jansdal

  Marc Russel, ZiekenhuisartsKNMG Bernhoven

  Nathalie Bakx, AIOS Ziekenhuisgeneeskunde St Jansdal

  Jorine Rigterink, AIOS Ziekenhuisgeneeskunde UMCU

  Voor contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Commissie Beroepsbelangen

  Commissieleden:

  Tatiana Luske, ZiekenhuisartsKNMG St Jansdal

  Jeanne Heijnen,  ZiekenhuisartsKNMG  

  Roos Bleijendaal,  ZiekenhuisartsKNMG Isala Zwolle

  Yosta van der Heiden,  AIOS Ziekenhuisgeneeskunde ETZ

  Voor contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

   

   

   

   

 • Bureau

  Verenigingsmanager

  M. (Marloes) Franken 

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  | 0615437443

   

  Landelijk coördinator

  Mw. P.I.H.M. (Patricia) Boshom-Copray

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | (073) 553 8517 of 0638894345

   

  Klik hier voor het contactformulier.

  Postadres:

  VvZG -  t.a.v. mw. P. Boshom-Copray

  p/a Morijnenhof 5

  5374 DJ  Schaijk

   

 • Bestuur VvZG

  Drs. C. (Cornelie) Renckens, voorzitter 

  Drs. R. (Renske) Labordus, secretaris bestuur VvZG

  Drs. W. (Wiebren) Hasselaar, penningmeester bestuur VvZG 

  Drs. J. (Jessica) Bakker, lid bestuur VvZG

  Drs. M. (Margot) van Ingen, lid bestuur, voorzitter Concilium

  Mw. M. (Marloes) Franken, verenigingsmanager VvZG 

  Contact: Patricia Boshom - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.